Kamenivo

V našej ponuke máme široký sortiment vyrábaných frakcií z viacerých druhov hornín ako andezit, čadič, dolomit, dolomitický vápenec, biotitická parabridlica, ktoré spĺňajú požiadavky EU noriem na výrobu betónov, asfaltových zmesí, hydraulicky stmelených a nestmelených materiálov, koľajových lôžok, stavebné účely.